FC SLAVOJ

Členské příspěvky


 

Příspěvky se platí 2 x do roka. Neznamená to tedy, že pokud hráč zaplatí za 1. pololetí až v září, že už má zaplaceno za pololetí druhé a tudíž za celý rok !

Za správnost a úplnost výběru členských příspěvků jsou odpovědni vedoucí družstev spolu s trenéry.

 

Příspěvky možno platit

a) hotově :

na tréninku trenérovi, či vedoucímu družstva

 

b) event. bankovním převodem :

V tom případě uveďte jako variabilní symbol (v.symbol) rodné číslo fotbalisty (bez lomítka) - např. 9512150138 a účel platby : členské příspěvky

Pokud je více fotbalistů Slavoje z jedné rodiny, uveďte rodné číslo nejstaršího.

 

číslo účtu Slavoje : 624674329 / 0800

 

c) případně QR kódem :

číslo účtu : 624674329/0800

v.s. rodné číslo hráče bez lomítka

(zpráva pro příjemce : prispevky 24

platba : 1500,- event.1000,-)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolik tedy platíme ?

Mládež :

- půlroční členský příspěvek za člena FC Slavoj činí 1000,-Kč (roční 2.000,-)

Dospělí :

půlroční členský příspěvek činí 1500,-Kč (roční 3.000,-Kč)

 

Pozn.: Členský příspěvek pro Fotbalovou asociaci ČR bude hrazen z tohoto klubového členského příspěvku. To znamená, že Slavoj odevzdá 25% z předpokládaného absolutního výběru fotbalové asociaci !!!

 

výbor FC Slavoj