FC SLAVOJ

Členské příspěvky


 

Příspěvky se platí 2 x do roka. Neznamená to tedy, že pokud hráč zaplatí za 1. pololetí až v září, že už má zaplaceno za pololetí druhé a tudíž za celý rok !

Za správnost a úplnost výběru členských příspěvků jsou odpovědni vedoucí družstev spolu s trenéry.

 

Příspěvky možno platit

a) hotově :

na tréninku trenérovi, či vedoucímu družstva

 

b) nebo složenkou - event. bankovním převodem :

V tom případě uveďte jako variabilní symbol (v.symbol) rodné číslo fotbalisty (bez lomítka) - např. 9512150138 a účel platby : členské příspěvky

Pokud je více fotbalistů Slavoje z jedné rodiny, uveďte rodné číslo nejstaršího.

 

číslo účtu Slavoje : 624674329 / 0800

 

Kolik tedy platíme ?

Mládež :

- půlroční členský příspěvek za člena FC Slavoj činí 1000,-Kč (roční 2.000,-)

- pokud je více členů z jedné rodiny - platí za 1/2 roku první 1000,-, další pouze 800,-Kč

  (toto neplatí pro dospělé vydělávající členy, ti platí celou částku)

- přespolní hráči (dorost, žáci, přípravka) - půlroční členský příspěvek - 800,-Kč

Dospělí :

půlroční členský příspěvek činí 1000,-Kč (roční 2.000,-Kč)

 

Pozn.: Členský příspěvek pro Fotbalovou asociaci ČR bude hrazen z tohoto klubového členského příspěvku. To znamená, že Slavoj odevzdá 20% z předpokládaného absolutního výběru fotbalové asociaci !!!

 

výbor FC Slavoj